Stadgar

STADGAR för radioklubben SBSA

Namn:

§1 Klubbens namn är SiljansBygdens Sändareamatörer.

Ändamål:

§2 Klubbens ändamål är att sammanföra radio- och teknikintresserade personer och genom sammankomster, föredrag, demonstrationer, kurser med mera sprida kännedom om och skapa intresse för radiotelegrafi, radiotelefoni, digitala kommunikationslösningar, elektronik, programmering och styrning med datorer samt därmed sammanhängande frågor som främja dessa medels utveckling inom klubbens verksamhetsområde.

Karaktär:

§3 Verksamheten är ideell och helt opolitisk.

Medlemskap:

§4 Medlemskap kan vinnas av såväl enskild person som sammanslutning. Sammanslutning betraktas så som en medlem såvida inte klubben beslutar annorlunda. Medlem är skylldig att erlägga fastställd årsavgift.

Årsavgift:

§5 Årsavgiftens storlek, för såväl enskild medlem som sammanslutning, beslutas av årsmötet.

Styrelsen:

§6 Årsmötet utser styrelse som skall tillvarataga klubbens intressen och förvalta dess medel. Styrelsen utgöres av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare. För styrelsen skall finnas två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre styrelsemedlemmar gör framställning därom. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen skall i god tid före årsmötet avge styrelseberättelse.

Revision:

§7 Årsmötet utser två revisorer jämte en suppleant. Revisorerna skall granska klubbens verksamhet och i god tid före årsmötet avge revisionsberättelse.

Motion till årsmöte:

§8 Motion till årsmötet skall skriftligen inges till styrelsen senast under januari månad.

Sammanträden Årsmöte:

§9 Klubben skall avhålla minst 4 protokollförda samanträden per år. Ett av dessa betecknas årsmöte och hålles senast under aprill månad. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen till varje medlem minst 14 dagar i förväg.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
3. Föredragande av styrelseberättelse.
4. Föredragande av revisionsberättelse med beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
5. Val av styrelse (vid jämnt årtal val av ordförande och kassör, vid udda årtal val av vice ordförande, sekreterare och materialförvaltare) jämnte två suppleanter.
6. Val av två revisorer jämnte en suppleant.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Ev motioner, styrelseförslag och andra frågor.

Förseelser:

§10 Medlem som uppenbarligen motarbetar klubbens syften, ej iaktager av myndighet utfärdade föreskrifter för ardioverksamhet eller av annan orsak befinnes olämplig kan, genom enhälligt styrelsebeslut, uteslutas ur klubben.

Stadgeändring Upplösning av klubben:

§11 Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om klubbens upplösning skall fattas vid två på varandra följande sammanträden. För dylikt beslutas giltighet fodras att sammanträdena utlysts minst 14 dagar i förväg samt att minst 2/3 av närvarande medlemmar varit ense om beslutet. I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlänmas till lämplig institution för att användas i överensstämmelse med klubbens ändamål. Beslut härom skall fattas på det sista av ovannämda sammanträden.

Hedersledarmot:

§12 Styrelsen må till hedersledarmot kalla person, som på utmärkt sätt gjort sig förtjänt om klubben eller dess syften.